ចំណុចទី ២ នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់


ចំណុចទី ២ នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ បានចែងថា ជាឃុំ សង្កាត់ ដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។

16402284_779004588906836_1240852722_n16402053_779004472240181_1053103730_n  16402444_779004442240184_1461527868_n 16443404_779004692240159_294756699_n 16443543_779004438906851_592290173_n 16466903_779004682240160_69301507_n 16467239_779004595573502_1735533711_n