ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកបក្ស ៦៧៣ នាក់ ស្រុកសណ្តាន់