ឯកឧត្តម សុខ លូ ក្នុងពិធីប្រកាសកាន់តំណែងអភិបាលស្រុកប្រាសាទសំបូរ