ពិធីបួងសួង ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី ដែលគ្រងរក្សាទឹកដី ដើម្បីសុំធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកថ្នាក់ខេត្ត