ឯកឧត្តម សុខ លូ ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ នៅស្នាក់ការបក្សខេត្ត