សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញបិទសន្និសីទជាតិ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨