ស្ត្រីម្នាក់នេះ គឺជាជនបង្កប់របស់លោក ហុង លីម


ស្ត្រីម្នាក់នេះ គឺជាជនបង្កប់របស់លោក ហុង លីម និងទទួលផែនការពីពួកក្រុមបាតុកម្ម ដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានបំពុល បំភ្លើស។

ស្ត្រីម្នាក់នេះពិសពុលបំផុត និងសេពគប់តែពួកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះ។

S2