សមាជិកថ្មីចំនួន ៧២៧រូប ក្នុងនោះ អតីតសមាជិកគណបក្សប្រឆាំងជាង ៦០០រូប ប្រកាសចូលជាសមាជិក CPP