ឯកឧត្តម សុខ លូ បានបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកកំពង់ស្វាយ ចំនួនប្រមាណជា ៦០០ នាក់