កុំព្យូរទ័រយួរដៃ(Laptop)ចំនួន ៥២គ្រឿង ត្រូវបានចែកជូនដល់សមាជិក គណៈកម្មការវាយតម្លៃអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់ខេត្ត ក្រុង ស្រុក