ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ខេត្តកំពង់ធំ ​អញ្ជើញ​ជួបសំណេះ​សំណាលជា​មួយ​មន្ត្រីរាជការ​ និង​ចុះសាកសួរសុខ​ទុក្ខ​អ្នក​ជំងឺ​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ខេត្ត​ និង​មណ្ឌល​បុរី​កុមារ​កំព្រា