ពិធីកាត់ខ្សែបូណ៍សម្ពោធឆ្លងព្រះវិហារ និងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវត្តមុនីពោធិញាណ ហៅវត្ត ព្រែកកំពង់ស្ដេច ស្រុកសន្ទុក