ឯកឧត្តម ថោង ខុន បានអញ្ជើញបិទសន្និបាតរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ និងណែនាំការងារសំខាន់ៗ ០៧ចំណុច