ឯកឧត្តម សុខ លូ ទទួលអំណោយររបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត នូវស្បែកជើងចុះទឹកចំនួន ១០០គូរ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ និងសកម្មភាពនានា


 ឯកឧត្តម សុខ លូ សមាជិកក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ ទទួលអំណោយររបស់ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ាណែត សមាជិកអចិន្ដ្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលដែលបានឧបត្ថម្ភស្បែកជើងចុះទឹកចំនួន ១០០គូរ ជូនដល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ និងសកម្មភាពនានាសម្រាប់ជាតិ និងប្រជាជន នាល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ។