សូមគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សម្តេចតេជោ ដែលបានលើកឡើងថា “ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិ ត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយគត់” ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិ។