សារគាំទ្រចំពោះអនុសាសាន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សមេ្ដចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា “ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ ជាតិ គួរមានសញ្ជាតិតែមួយគត់ គឺសញ្ជាតិខ្មែរ”