ញត្តិគាំទ្រ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់គណៈអចិន្ដ្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាល នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា