ឯកឧត្តម ឈុន ឈន់ ផ្សព្វផ្សាយពីមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ខេត្តកំពង់ធំ