វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ បទបញ្ជា​ និងនីតិវិធីបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលប្រជុំស្នាក់ការគណបក្ស នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២