‎អត្រាភាពក្រីក្រនៅស្រុកសណ្តាន់‬ ២៣.៧២% លំដាប់ទី ៣ នៅខេត្តកំពង់ធំ


‪#‎អត្រាភាពក្រីក្រនៅស្រុកសណ្តាន់‬ ២៣.៧២% លំដាប់ទី ៣ នៅខេត្តកំពង់ធំ ៖ ឃុំសណ្តាន់ ២០.៣៩% , ទំរីង ២១.៣៤% , ឈើទាល ២១.៧៦% , ក្លែង ២២.២៨% , មានជ័យ ២៥.៣៤% ,ដងកាំបិត ២៥.៧១% , មានរិទ្ធ ២៥.៨២% , ងន ២៦.០៩% , សុចិត្រ ២៦.៦៥% ។

156571_878906815564366_4186447099385726857_n 1924015_878906745564373_8956442499045164939_n 11216803_518061918359724_459855213896209288_n 12274231_518061911693058_1030383642635872497_n 12301466_518061915026391_5922620836567121404_n 12313857_518062298359686_1991410589530197970_n