អត្រានៃភាពក្រីក្រស្រុកស្ទោងលំដាប់លេខ ៦ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ


#‎អត្រា នៃ ភាព ក្រី ក្រ នៅ ស្រុក ស្ទោង ‬ ២៤ .៥៩% ( លំ ដាប់ ទី ៦ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ ធំ ) ៖ ឃុំ កំ ពង់ ចិន ត្បូង ១៨ .៩៥%, ព្រះ ដំ រី ២០ .៨៨%, រុង រឿង ២២ .៨១% , សំ ព្រោច ២២ .៨៩%, ចំ ណារ លើ ២៣ .៤៣% ,ប្រ ឡាយ ២៤ .១៥% ,ចំ ណារ ក្រោម ២៤ .៩៣%, ពពក ២៥ .៩៤ %, បន្ទាយ ស្ទោង ២៥. ៩៦% , ម្សា ក្រង ២៥ .៩៩%, ទ្រា ២៦ .០៤% កំ ពង់ ចិន ជើង ២៦ .៨៨%, ពាម បាង ៣៤. ៣៨% ( ទិន្ន ន័យ ពី មន្ទីរ ផែន ការ ខេត្ត )

12341289_1502054033424296_4495610722298360005_n

12376099_871503262971388_6667491322671684459_n