សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន « គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន « គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង គណបក្សកុម្មុយនិស្តចិន បន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅ ការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួម កម្ពុជា-ចិននៅ ក្នុងយុគសម័យថ្មី »