នៅមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំ បានសាកល្បងសម្តែងទស្សនីយភាពរបាំ “សន្លុងជាន់ដែក ត្រឡែកកំពង់ធំ”


ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ធំ បានសាកល្បងសម្តែងទស្សនីយភាពរបាំ “សន្លុងជាន់ដែក ត្រឡែកកំពង់ធំ” ដែលជាស្នាដៃផ្ទាល់របស់មន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្ត ក្រោមអធិបតីឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ។

IMG_5448IMG_5468

IMG_5472IMG_5482