ប្រាសាទអណ្តែត ស្ថិតក្នុងភូមិប្រាសាទ ឃុំសាន់គរ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ