ឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ជាអធិបតីក្នុងពិធីបោះឆ្នោតគម្រូនៅភូមិត្រស់ ឃុំបល្ល័ង្ក