ឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសន្ទុក