ឯកឧត្តម ជា អឿង សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក