ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៤១ គ្រួសារ ស្នើសុំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់