ក្រុមការងារមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្ត បានចុះសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូ ប៉ាល់ ណារិទ្ធ