ការបង្រៀនមន្រ្តីថ្មីៗ ឲ្យចេះថតយកព័ត៌មាន


មនុស្សស្គាល់ពិភពលោកច្បាស់ ដោយសារតែអំណាចព័ត៌មាននៅក្នុងដៃ ឬនៅកៀកខ្លួន តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ ការចែករំលែក និងការខិតខំរៀនសូត្រពីគ្នា ជាចរន្តផ្សារភ្ជាប់ ប្រកបដោយចរិតស៊ីវិល័យ ក្នុងគ្រប់សម័យកាល។
មន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត តាមរយៈប្រធានការិយាល័យ TV ខំពន្យល់ និងបង្ហាញអំពីរបៀបថត Camera Video ប្លង់ថតរូបភាព ពិសេសការ
សំងំប្រមាញ់យកប្លង់រូបភាពបង្ហាញនូវព័ត៌មានឲ្យស៊ីព្រឹត្តិការណ៍ និងអត្ថន័យ ទៅដល់
បុគ្គលិក TV ថ្មីៗ តាមទស្សនៈលោកស្រីប្រធានមន្ទីរព័ត៌
មាន ដែលបានណែនាំឲ្យជួយពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីវ័យក្មេង៕

14034698_1640528179571104_2041732535572259339_n 14117873_1640528309571091_4997230552027520148_n14088536_1640528389571083_3749071548220529820_n14045568_1640528132904442_1460235019404261014_n