ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី ៥ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត


ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី ៥ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត នារសៀលថ្ងៃទី ២៤ ធ្នូ ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំខេត្ត។

img_3450img_3439img_3422  img_3448  img_3453 img_3454 img_3455 img_3456 img_3457 img_3458 img_3459 img_3460