ឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ក្នុងពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី ៥ ឆ្នាំ ២០១៦