ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត ក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារអប់រំ