ក្រុងស្ទឹងសែន ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ នឹងមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ ។


17554051_868225646657876_8989403345185496060_n