ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រកាសការចូលកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្រយ៉ូវ