ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សំណេះសំណាលជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យ នៅភូមិគ្រឹះត្រពាំងស្វាយ