ពិធីប្រកាសតែងតំាងលោក ម៉ាក់ ប៊ុនហុង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សក្រុងស្ទឹងសែន