ពិធីប្រកាសប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកសន្ទុ