ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានបក្សខេត្ត សំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាង ១០០០ នាក់