ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន សម្ភោធទីទួលសុវត្ថិភាពបីកន្លែងនៅស្រុកសណ្តាន់