ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ