ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រកាសតែងតាំងមន្រ្តីបក្ស ចំនួន ៤ នាក់ នៅស្រុកប្រាសាទសំបូរ