ឯកឧត្តម សុខ លូ ជំរុញមន្ត្រីទំាងអស់ ត្រូវអនុវត្តអភិក្រមទំាង៥ ងូតទឹក ដុសក្អែល ឆ្លុះកញ្ចក់ ព្យាបាល និងវះកាត់