ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្រ្តៃយ៍ខេត្តនៅភូមិគ្រឺះត្រពាំងស្វាយ