ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត ប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៩៩៩ ប័ណ្ណ នៅស្រុកស្ទោង