ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងស្ទឹងសែន ប្តេជ្ញាបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា