ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញិុល ចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារតាមប្រតិទិនរបស់ គ.ប.ជ និងប្រតិទិនរបស់គណបក្សខេត្តកំពង់ធំ