យុវជនរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាកម្លំាងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា