អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ជំរុញការបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់ នៅតាមឃុំ-សង្កាត់ ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ដើម្បីលើកស្ទួយសុខុមាលភាពមនុស្សចាស់