ពិធីក្រុងពាលី មុនការចាប់ផ្តើមព្រឹត្តិការណ៍ «សង្ក្រានថ្មីសំបូរព្រៃគុក» ឆ្នាំ២០១៩